Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Pluim Apeldoorn: Pluim Apeldoorn (KVK-nr.: 08042496 0000), de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
 • Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
 • Ondernemer: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
 • Overeenkomst: een overeenkomst tussen Pluim Apeldoorn en een consument betreffende de koop van een product;
 • Overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst tussen Pluim Apeldoorn en de consument die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid waarbij, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals e-mail, webshop, telemarketing, telefoon, et cetera;
 • Consumentenkoop: de koop met betrekking tot één of meer roerende zaak/zaken die wordt gesloten tussen Pluim Apeldoorn en de consument;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument de overeenkomst op afstand kan herroepen.
 • Ontbinding: de mogelijkheid van de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te ontbinden.
 • Product: het product dat of de producten die de consument van Pluim Apeldoorn koopt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Pluim Apeldoorn
Handelend onder de namen: Pluim Transport B.V.
Vestigingsadres: IJsseldijk 7, 7325 WZ  Apeldoorn
Telefoonnummer: 055 5333582
e-mail: info@pluimtransport.nl
KvK-nummer: 08042496 0000
BTW-nummer: NL856423816.B.01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op alle (precontractuele) aanbiedingen en offertes van Pluim Apeldoorn en op alle tot stand gekomen overeenkomsten op afstand tussen Pluim Apeldoorn en consument.
 2. Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst op afstand worden deze voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk voor zover Pluim Apeldoorn en consument dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf overeen zijn gekomen. Een dergelijke afwijking geldt eenmalig, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 4. Indien in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over schriftelijk, dan wordt hieronder ook een elektronisch geschrift verstaan.
 5. Indien een overeenkomst tot stand komt tussen Pluim Apeldoorn en een ondernemer, zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing, met uitzondering van de artikelen 5 en 11. Waar in deze voorwaarden het woord ‘consument’ staat dient in een voorkomend geval ‘ondernemer’ te worden gelezen.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Door Pluim Apeldoorn gebruikte afbeeldingen betreffen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Pluim Apeldoorn niet.
 2. Voorts bevat het aanbod andere relevante informatie die voor de consument inzichtelijk maken wat zijn rechten en verplichtingen zijn, zoals de duur van het aanbod, de voorwaarden van het aanbod, de prijs van het product inclusief BTW, eventuele kosten van aflevering of vermelding van mogelijke extra kosten van aflevering en de mogelijke wijzen van betaling.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Pluim Apeldoorn bevestigt de overeenkomst per e-mail.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Pluim Apeldoorn passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige internetomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst op afstand betreffende de aankoop van een product zonder opgaaf van reden ontbinden gedurende een termijn van 14 dagen vanaf de dag waarop de consument het product heeft ontvangen. Ontbinding kan geschieden middels het invullen en retoursturen van het als Bijlage I bij deze algemene voorwaarden bijgevoegde modelformulier. Dit modelformulier wordt bij het sluiten van de overeenkomst (digitaal) aan de consument verstrekt.
 2. De consument kan slechts gebruikmaken van zijn ontbindingsbevoegdheid indien het betreffende product compleet, onbeschadigd en ongebruikt is.
 3. Gedurende de bedenktijd van 14 dagen dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts uitpakken en gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 4. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan op grond van het vorige lid.
 5. Indien de consument gebruikmaakt van het herroepingsrecht, dient hij het product zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te maken van het herroepingsrecht, retour te zenden aan Pluim Apeldoorn
 6. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele verpakking. De kosten voor het terugzenden van het product komen voor rekening van de consument.
 7. Indien de consument gebruikmaakt van het herroepingsrecht, dan zal Pluim Apeldoorn eventuele door de consument reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument haar de herroeping meldt terugbetalen.

Artikel 7 - Levering

 1. Levering geschiedt door het product in het bezit van de consument te stellen. Als plaats van levering geldt het door de consument aan Pluim Apeldoorn kenbaar gemaakte adres.
 2. Pluim Apeldoorn zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij partijen een andere leveringstermijn zijn overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en kan aanspraak maken op eventuele schadevergoeding.
 3. Het risico voor beschadiging en/of vermissing van het product gaat over op de consument op het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Pluim Apeldoorn kenbaar gemaakte vertegenwoordiger van de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 - Betaling

 1. Betaling geschiedt bij de totstandkoming van de overeenkomst middels iDEAL, creditcard, door bijschrijving op de bankrekening van Pluim Apeldoorn, of een andere overeengekomen betaalwijze.
 2. Ingeval de consument tekortschiet in zijn betalingsverplichting is de consument, na schriftelijk door Pluim Apeldoorn in gebreke te zijn gesteld met inachtneming van een termijn van 14 dagen, wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00

Artikel 9 - Conformiteit

 1. Pluim Apeldoorn staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst en de in het aanbod genoemde specificaties. Voorts staat Pluim Apeldoorn ervoor in dat het product de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn. Onder normaal gebruik wordt verstaan het gebruik van het product voor het rijden op een circuit. Het product is uitdrukkelijk niet bedoeld voor gebruik op de openbare weg.
 2. De consument is zelf verantwoordelijk voor de montage van het product. Pluim Apeldoorn staat niet in voor de deugdelijkheid van het product indien de consument door Pluim Apeldoorn of de fabrikant gegeven aanwijzingen of voorschriften, zoals (maar niet uitsluitend) de installatie-instructies en de voorgeschreven bandenspanning, niet behoorlijk naleeft.
 3. Pluim Apeldoorn staat niet in voor schade en/of gebreken die na levering van het product zijn ontstaan als gevolg van ander dan normaal gebruik, ondeskundig gebruik, een gebrek aan zorgvuldigheid van de consument, of die het gevolg zijn van door de consument of een derde aan het product aangebrachte wijzigingen.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid en overmacht

 1. De consument kan jegens Pluim Apeldoorn geen enkel recht doen gelden op enige (schade)vergoeding uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. De aansprakelijkheid van Pluim Apeldoorn is beperkt tot de waarde van het betreffende product. Pluim Apeldoorn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade.
 3. Pluim Apeldoorn is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer begrepen natuurinvloeden (brand, overstroming, aardbeving, orkaan), handelsembargo’s, overheidsingrijpen, pandemieën, oorlogen en terrorisme. Pluim Apeldoorn zal de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van eventuele overmachtssituaties.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Pluim Apeldoorn behoudt zich de eigendom voor van alle door de consument gekochte producten, zolang de consument niet (volledig) heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen voortvloeiende uit de met Pluim Apeldoorn gesloten overeenkomst, vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst daaronder begrepen. Dit beding geldt als een eigendomsvoorbehoud in de zin van artikel 3:92 lid 2 BW.
 2. De consument is niet bevoegd het product waarop een eigendomsvoorbehoud rust te vervreemden of op welke wijze dan ook te bezwaren. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW.
 3. De consument is verplicht de geleverde producten waarvan de eigendom bij Pluim Apeldoorn berust apart te houden of anderszins geïndividualiseerd op te slaan.

Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Pluim Apeldoorn.
 2. Bij Pluim Apeldoorn ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Pluim Apeldoorn binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een uitvoeriger antwoord kan verwachten.
 3. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Pluim Apeldoorn. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/odr).

Artikel 13 - Wijzigingen algemene voorwaarden en conversie

 1. Pluim Apeldoorn is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd. Bij wijziging in de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van een aanbod prevaleren de voor de consument meest gunstige bepalingen.
 2. De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op alle overeenkomsten tussen Pluim Apeldoorn en de consument, alsmede op alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met een overeenkomst tussen Pluim Apeldoorn en de consument, is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.
 2. In voorkomende gevallen zullen geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Bijlage I: Modelformulier herroeping