Pluim Apeldoorn gevestigd aan IJsseldijk 7, 7325 WZ te Apeldoorn (hierna: “Pluim Apeldoorn”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

IJsseldijk 7
7325 WZ Apeldoorn
055 5333582
info@pluimtransport.nl

Gegevens die we van u verzamelen

Pluim Apeldoorn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze zelf aan ons verstrekt door bijvoorbeeld het aanmaken van een account of het plaatsen van een bestelling.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Overige persoonsgegeven die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Overzicht van uw bestellingen
  • Overzicht van uw betalingen

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke tostemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over minderjarige, neem dan contact met ons op via: info@pluimtransport.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gebruik van uw gegevens

Door de informatie die u ons geeft, kunnen wij u toegang bieden tot alle onderdelen van onze website en u goederen of diensten leveren waar u om heeft gevraagd. Ook kunnen wij u dankzij deze informatie een rekening sturen of, indien noodzakelijk, contact met u opnemen in verband met bestellingen of leveringen. Ook gebruiken en analyseren we de informatie die we verzamelen om onze bedrijfsactiviteiten te beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen.

Daarnaast gebruiken we uw gegevens om contact met u op te nemen om uw zienswijze over onze diensten te horen en soms om u te informeren over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op onze website of betreffende onze dienstverlening. Voorts, voor zo ver u daarin hebt toegestemd, gebruiken we uw gegevens mogelijk ook om u per e-mail te informeren over andere producten en diensten die wij aanbieden, die mogelijk interessant voor u zijn. Als u liever niet hebt dat wij in de toekomst contact met u opnemen, kunt u dit aan ons laten weten. U kunt een mail sturen naar: info@pluimtransport.nl of telefonisch contact opnemen.

Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer: 055 5333582.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pluim Apeldoorn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of- systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pluim Apeldoorn) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pluim Apeldoorn verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging en bewaren van gegevens

Wij nemen veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen (met o.a. beveiligingssoftware) tegen toegang door onbevoegde personen en tegen onrechtmatige verwerking, onvoorzien verlies, vernietiging of schade. We slaan uw gegevens op gedurende een redelijke termijn of zo lang als de wet dit vereist.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die wij op uw computer, tablet of smartphone opslaan. Tenzij u, bij het invullen van uw gegevens, hebt aangegeven bezwaar te hebben tegen cookies, zet ons systeem cookies op uw computer wanneer u op de website inlogt. Pluim Apeldoorn gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Cookies maken het gemakkelijker voor u om in te loggen en onze site te gebruiken bij toekomstige bezoeken aan onze website. Ook kunnen wij door middel van deze cookies het verkeer op onze website controleren en de inhoud van de website op u afstemmen. U kunt uw computer zodanig instellen dat deze cookies weigert. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op www.aboutcookies.org. Als u uw computer instelt op het weigeren van cookies, kunt u echter bepaalde functies van onze website niet gebruiken. Indien u in de toekomst geen cookies wilt ontvangen, kunt u dit aan ons doorgeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@pluimtransport.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Pluim Apeldoorn zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, zover deze informatie daarin is beschreven.
Conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige
persoonsgegevens te eisen.
Conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen, een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang, of voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist.
Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover u de juistheid van de gegevens ontkent de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen, we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;
Conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machine-leesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen.
Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Wijzigingen in het privacy beleid

Alle toekomstige wijzigingen in het privacy beleid van Pluim Apeldoorn worden bekend gemaakt via onze website en waar noodzakelijk, verzonden via een e-mailbericht.